תקנון, תנאי רישום ומדיניות פרטיות

כללי
הנתונים, הנרשמים/הגולשים בעת ההרשמה לשירותי החברה או האתר, יישמרו במאגר המידע שבבעלות ICX המרכז הבינלאומי לכנסים בע"מ ח.פ. 511624165 (להלן ICX). לנרשמים/לגולשים אין חובה למסור את המידע כמפורט כמידע חובה בטופס ההרשמה. אולם, בלא להסכים למוסרם רשאי ICX שלא לבצע את הרישום ו/או שלא להעניק את השירות המוזמן. ICX, לא יעשה בפרטים אלו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום.

תנאי רישום וביטול
א. הנרשם מאשר בזאת את השתתפותו או את השתתפותם של הנרשמים ששמם ופרטיהם מוזנים בטופס הרישום בהתאם לכנס/לאירוע המצוין בראש הטופס.

ב. הנרשם מתחייב לשלם (בכנסים בהם נדרש תשלום) את דמי הרישום באחת מהאפשרויות הבאות:
[  ] באמצעות חייב כרטיס האשראי פרטיו יוזנו בטופס הרישום או יימסרו טלפונית.
[  ] בהמחאה לפקודת ICX המרכז הבינלאומי לכנסים בע"מ שתשלח בדואר עד ליום הכנס.
[  ] בהעברה בנקאית לחשבון ICX שמספרו: 253338 בבנק מזרחי טפחות (20) סניף אל על (407) עד ליום הכנס.

ג. באפשרות נרשם ו/או מי מטעמו לבטל את הרישום לכנס ולקבל את כספו בחזרה, ללא תשלום פיצוי וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה ל-ICX עד 10 ימי עסקים לפני מועד הכנס, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב או במייל או בפקס וכנגד קבלת מספר ביטול מאת החברה המארגנת. סעיף זה תקף גם אם הנרשם ביצע את הרשמתו לאחר המועד האחרון לביטול, וכי במקרה זה הפיצוי עליו יהיה לשלם יהיה פיצוי מלא.

ד. לנרשם ידוע והוא מתחייב בזאת כי אם תשלום דמי הרישום לא יוסדרו ע"י הרושם ו/או ע"י הארגון שמטעמו הוא נרשם/נשלח, עד למועד הכנס, יהיה עליו לשלם מידית ובאופן אישי את מלא דמי הרישום כמתחייב מטופס זה.

ה. לנרשם ידוע ומוסכם עליו כי במקרה של איחור בתשלום מעבר למועד הכנס, זכאית החברה המארגנת לבטל את התעריף המוזל (אם ניתן), ולחייבו בדמי הרישום המלאים ובתוספת ריבית של 1% לכל חודש איחור.

ו. ICX, רשאי לבטל הרישום לכנס ו/או לחסום את גישת הנרשם לכנס ו/או לאתר, באם התברר כי בעת ההרשמה מסר הנרשם במתכוון פרטים שגויים, או אם ביצע מעשה, מחדל הפוגע או עלול לפגוע ב- ICX, או בנותני החסויות או בצדדים שלישיים הקשורים לאירוע, או אם קיים חוב כספי בלתי מסולק לאירועים ו/או לכנסים קודמים בהם השתתף הנרשם לרבות לתאגיד/ים הפועל/ים בשיתוף פעולה עם ICX, ולא פרע את חובו.

ז. ICX מודיע בזאת כי לא יעשה בפרטים שימסור הנרשם במעמד הרישום, כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המפורטת להלן והמהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום, השימוש והתקנון.

ח. הנרשם ו/או הרושם, מסכים כי הפרטים שהזין לצורך הרישום לכנס, לאתר ו/או לתערוכה, ישמשו מפעם לפעם, את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך שירותי דיוור, דיוור, העברת דבר פרסומת ומידע על פעילויות הקשורות בו או בצדי ג' הפועלים עמו בשיתופי פעולה, וזאת באמצעות דואר ישראל, ו/או בדואר אלקטרוני, ו/או בפקסימיליה, ו/או לטלפון לנייד/מכשירים חכמים, וכי בכל עת יוכל לבטל את הסכמתו זו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: Office@icx.co.il, בפקס: 03-6949500, ב-SMS או בווצאפ למספר: 054-6432201.

ט. טופס הרישום מהווה גם כתב הרשמה והתחייבות כספית של הנרשם/הרושם כלפי  ICX בהתאם לתנאים המפורטים במסמך זה.


מדיניות פרטיות ושימוש במידע הנמסר על ידי הנרשם
מדיניות הפרטיות העדכנית של ICX מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הרישום, השימוש והתקנון. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מפעם לפעם, מומלץ, לנרשם לחזור ולקרא מעת לעת את מסמך מדניות הפרטיות.
א. הגולש ו/או הנרשם לכנסים מתבקש במעמד הרישום ו/או במעמד מילוי הטפסים המקוונים ובכלל זה טפסים ידניים הנשלחים בפקס, ב-SMS או ב-ווצאפ, למסור את פרטיו כגון: שם פרטי ושם משפחה, שם הארגון בו הוא מועסק, תפקידו בארגון, כתובת דוא"ל, כתובת הארגון, טלפונים נייחים וניידים, וכן אמצעי קשר נוספים ככול שנדרשים.  

ב. במקרה שממלא הטופס הינו צד שלישי העושה זאת בשם נרשם אחר, הוא מאשר ומצהיר במעמד הרישום כי קיבל את הסכמתו המפורשת של הנרשם למסירת פרטיו וכי הוא הביא לידיעתו את תנאי הרישום ומדיניות הפרטיות של ICX.

ג. מסירת הפרטים הנ"ל על ידי הגולש/הנרשם או מי מטעמו מעידה על הסכמתו המפורשת לכך ש- ICX רשאי להשתמש במידע שניתן על ידו ו/או על ידי מי מטעמו, לשליחת פרסומים, דברי פרסומת כמשמעותם בהוראות סעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, להעביר מידע אודותיו, לנותני חסות, למציגים בתערוכות, לצדדים שלישיים, ולבצע שירותי דיוור וכן לשליחת פרסומים ומידע.

ד. הנרשם יוכל לבטל בכל עת את הסכמתו זו ולהודיע ל-ICX ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: Office@icx.co.il, בפקס למספר: 03-6949500 או ב-SMS ובווצאפ למספר: 054-6432201.

ה. אין חובה או חוק המחייבים את הנרשם למסור את פרטיו ו/או כל מידע שהוא ל-ICX,  אולם ללא עשותו כן, רשאית-ICX שלא לבצע את רישומו ו/או את השתתפותו בכנס/בתערוכה ו/או לחסום את גלישתו באתר.מאגר מידע, מסירת מידע לצד שלישי ואבטחת מידע
א. ICX אוסף ומתעד מידע על האופן שבו נרשמים/גולשים משתתפים כנסים, בתערוכות או גולשים באתר כגון סוגי הכנסים/תערוכות, עמודים שקראו, כתובות (IP Address) מהם גלשו לאתר או נרשמו לכנסים ועוד.

ב. הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים באתר, כמו כן התיעוד המפורט בסעיף 1, יישמרו במאגר המידע של ICX.

ג. השימוש בנתונים אלה, וכן הנתונים שימסרו הנרשמים/הגולשים בעת הרישום ומילוי הטפסים, ייעשו בהתאם למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין וזאת במטרה לאפשר לICX-  לשלוח אל הנרשמים/הגולשים מפעם לפעם בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, פרסומים/הודעות/ בדואר אלקטרוני, בפקסימיליה, ו/או הטלפון הנייד, מידע בדבר שירותיה ומוצריה, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים, וכן לצורך שירותי דיוור ישיר, כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981

ד. ICX עשוי להעביר או לשתף נתונים אלו עם נותני חסויות, מציגים בתערוכות ומרצים כמו כן, ICX יהיה רשאי להעביר את פרטי נרשמים/גולשים לרבות המידע שנאסף על הכנסים בהם השתתפו, או עמודים בהם גלשו לחברות או לארגונים אחרים הקשורים עמו בהסכמי שיתוף פעולה, ובלבד ש-ICX יחייב אותם לפעול במידע שיקבלו רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 ו/או על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

ה. ICX מנהל נהלים והגנות לאבטחת המידע של מערכות המחשב שלו ופועל לחסום חדירות של גורמים בלתי-מורשים לשרתיה. ICX אינה מתחייבת שאתריה ו/או מחשביה יהיו מוגנים באופן מוחלט מכניסות בלתי מורשות או ובכלל זה גישה בלתי-מורשית למידע שהוזן על ידי נרשמים/גולשים באתר.