תקנון, תנאי רישום וביטול


תקנון, תנאי רישום וביטול
תקנון, תנאי רישום וביטול

  • ביטול הרישום בכנסים ללא דמי השתתפות, אין כל פיצוי על ביטול הרישום והנרשם יכול לבטל את רישומו בכל עת. 
  • בכנסים בתשלום עומדת לנרשם ו/או לרושם האפשרותו לבטל את הרישום לכנס ללא תשלום פיצוי עד 7 ימי עסקים לפני מועד הכנס, וזאת ע"י משלוח הודעת ביטול בכתב וכנגד קבלת מס' ביטול מאת החברה המארגנת.
  • לנרשם ו/או לרושם ידוע ומוסכם עליו כי לאחר מועד הביטול האחרון , גם אם הרישום בוצע לאחר מועד זה,  ו/או אי הגעת הנרשם לכנס מכל סיבה שהיא, למעט ביטול שנעשה במועד שנקבע בסעיף א', הוא יחויב במלא דמי הרישום לכנס כמצוין בטופס הרישום ובתוספת מע"מ כחוק.
  • לנרשם ידוע והוא מתחייב בזאת כי אם תשלום דמי הרישום לא יוסדרו ע"י הרושם ו/או ע"י הארגון שמטעמו הוא נרשם/נשלח, עד למועד הכנס, יהיה עליו לשלם מידית ובאופן אישי את מלא דמי הרישום כמתחייב מטופס זה.
  • לנרשם ידוע ומוסכם עליו כי במקרה של איחור בתשלום מעבר למועד הכנס, זכאית החברה המארגנת לבטל את התעריף המוזל (אם ניתן), ולחייבו בדמי הרישום המלאים ובתוספת ריבית של %1 לכל חודש איחור.
  • טופס הרישום הדיגיטלי מהווה כתב הרשמה והתחייבות כספית של הנרשם והרושם כלפי החברה המארגנת.
  • לנרשם ו/או לרושם ידוע כי התוכנית ו/או רשימת המרצים - כפופה לשינויים ואין בשינויים אלו זולת ביטול הכנס כדי לאפשר לנרשם לא לשלם את דמי הרישום.
  • הנרשם ו/או הרושם, מסכים כי הפרטים שהזין לצורך הרישום לכנס ו/או לתערוכה, ישמשו את המרכז הבינלאומי לכנסים, לצורך העברת דבר פרסומת ומידע ופעילויות הקשורות בו, מפעם לפעם, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או פקסימיליה, ו/או לטלפון נייד/חכם, וכי בכל עת יוכל לבטל את הסכמתו זו ע"י משלוח הודעת סירוב במייל, לכתובות: Office@icx.co.il, בפקס למספר: 03-6949500 או ב-SMS ובווצאפ למספר: 054-6432201.