13:00 - DIGITAL WORKFORCE - השפעת המהפכה הדיגיטלית על תמהיל ההון האנושי


13:00 - DIGITAL WORKFORCE - השפעת המהפכה הדיגיטלית על תמהיל ההון האנושי
מרצה: מאיה בר-לב, מנהלת תחום הייעוץ הארגוני ניהולי לפירמת הייעוץ וראיית החשבון Deloitte

האם ה-HR ערוך לקלוט ולנהל את ההון האנושי העתידי בארגון? הרצאת מומחה. מאיה בר-לב, מנהלת תחום הייעוץ הארגוני ניהולי בדלויט תציג את המהפכה הדיגיטלית ואת מחוייבותם של אנשי ה-HR, להיערך מחדש בתכנון וניהול ההון האנושי. מה המשמעויות והאתגרים בניהול הון אנושי מגוון, עם צרכים ייחודיים? וכיצד נערך הארגון למודל העסקה גמיש במיוחד עבור הטאלנט הנדרש יישום היעדים האסטרטגים?